Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Συνεχής αγώνας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία!!!


Το 2003, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας – ΔΟΕ (International Labor Organization) καθιέρωσε την 28η Απριλίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία με στόχο να προωθήσει, σε παγκόσμιο επίπεδο, την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
Η φετινή Ημέρα εστιάζει στην ανάγκη συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών συλλογής και διαχείρισης των δεδομένων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Η αξιοπιστία και η συνεχής συλλογή δεδομένων συμβάλλει στην πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και στην καλύτερη διαχείρισή τους. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου 8 «αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη» της Ατζέντας «Αειφόρος Ανάπτυξη 2030» των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα του στόχου 8.8 που αφορά στην «προστασία των εργατικών δικαιωμάτων και την προώθηση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων και των μεταναστών, ειδικά των μεταναστριών, καθώς και εκείνων που εργάζονται σε επισφαλή εργασία».


Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι Έλληνες Μηχανικοί, μέσα από το θεσμό του τεχνικού ασφαλείας, έχουν αναδειχθεί στους πραγματικούς στυλοβάτες της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία. Με τη δική τους καθημερινή εργασία, σε κάθε είδους επιχείρηση και οργανισμό της χώρας, έχουν καταφέρει να βελτιώσουν τους όρους εργασίας κάθε εργαζόμενου και να βοηθήσουν κάθε επιχείρηση. Με δεδομένους τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και τις ελλείψεις στο έμψυχο δυναμικό του δημοσίου τομέα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε σε ένα ακόμη βήμα: μέσα από ένα αξιόπιστο μητρώο, να ανατεθεί σε ιδιώτες μηχανικούς ο έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Ο δημόσιος τομέας μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του ελεγκτή των ελεγκτών, παράλληλα με αυτόν των εκτάκτων και ειδικών ελέγχων. Το μοντέλο υπάρχει και λειτουργεί επιτυχημένα με τους ελεγκτές δόμησης. Μέσα από τη δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού πιστοποιημένων ελεγκτών μηχανικών, με τις κατάλληλες προσαρμογές, μπορεί να βελτιωθεί κατά πολύ η αντιμετώπιση της ασφάλειας στην εργασία, προς όφελος των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει και στα θέματα υγείας της εργασίας. Όμως, βασική προϋπόθεση για κάθε αντικειμενική διαδικασία που θα βελτιώνει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία είναι η συλλογή και αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων. Για αυτό χρειάζεται άμεσα η δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού συλλογής και μια αντίστοιχη δυναμική και ασφαλής βάση δεδομένων, στα πλαίσια των κατευθύνσεων του ILO».

Σύμφωνα με τον Γιώργο Στασινό: «Τα αντικειμενικά και αξιόπιστα δεδομένα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία είναι απαραίτητα για την ανίχνευση νέων κινδύνων αλλά και πιθανών διακινδυνεύσεων, τον εντοπισμό επικίνδυνων τομέων, την ανάπτυξη προληπτικών μέτρων, καθώς και την εφαρμογή πολιτικών, συστημάτων και προγραμμάτων σε επιχειρηματικό, τοπικό και εθνικό επίπεδο. Τα δεδομένα αυτά, μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, θα δώσουν τη βάση για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τη μέτρηση της προόδου από χρόνο σε χρόνο.»

Και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κατέληξε: «Καλώ την κυβέρνηση, τους κρατικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους να αναλάβουμε άμεσα πρωτοβουλία για να βελτιωθεί και στη χώρα μας η διαδικασία συλλογής και διαχείρισης των δεδομένων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Το ΤΕΕ σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς όπως το ΕΛΙΝΥΑΕ, μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των σχετικών διαδικασιών και ιδιαίτερα των κατάλληλων ηλεκτρονικών εφαρμογών, αλλά και να προτείνει τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις που χρειάζονται σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.»


Δεν υπάρχουν σχόλια: