Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Οδηγίες Παραλαβής Πετρελαίου Θέρμανσης ! ! !


Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης των μελών του, αλλά και της γενικότερης προσπάθειας του Συνδέσμου για ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού σε θέματα του Κλάδου των Πετρελαιοειδών και προκειμένου να προληφθούν ελλιπείς παραδόσεις που αυξάνουν ακόμη περισσότερο το κόστος της θέρμανσης, δίνει προς τους καταναλωτές οδηγίες για την παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης.
Υπενθυμίζεται ότι η διανομή του πετρελαίου άρχισε την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010.

1 - Ογκομέτρηση Δεξαμενής

Ο όγκος της δεξαμενής σας μετριέται ως εξής. Μετράμε τις τρεις διαστάσεις της δεξαμενής ύψος, πλάτος μήκος, σε εκατοστά του μέτρου. Η χωρητικότητα (όγκος) της δεξαμενής σας (σε λίτρα) είναι Όγκος = μήκος (σε εκ.) x πλάτος (σε εκ.) x ύψος (σε εκ.) διαιρούμενο δια 1.000. Έτσι για παράδειγμα αν μετρήσετε:

ύψος = 100 εκ.

πλάτος = 100 εκ.

μήκος = 200 εκ.

τότε η χωρητικότητα (όγκος) της δεξαμενής είναι:

Όγκος = (100 x 100 x 200): 1000 = 2.000 λίτρα

2 - Μέτρηση παραδιδόμενης ποσότητας

Για να μετρήσετε την παραδιδόμενη ποσότητα πετρελαίου, χρησιμοποιείστε βέργα μέτρησης ή μέτρο είτε δική σας ή του οδηγού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το μέτρο έχει σωστή διαβάθμιση και κατά τη μέτρηση είναι πλήρως ανεπτυγμένο. Αντίστοιχα η βέργα θα πρέπει να είναι ευθεία χωρίς στρεβλώσεις.

Για να υπολογίσετε την ποσότητα παράδοσης θα πρέπει να πολλαπλασιάσετε:

μήκος (σε εκ.) x πλάτος (σε εκ.) x διαφορά ύψους (σε εκ.) όπου η διαφορά ύψους θα είναι το ύψος της στάθμης του πετρελαίου μετά την παράδοση (επιμέτρηση) μείον το ύψος της στάθμης του πετρελαίου που είχατε μετρήσει πριν την παράδοση (προμέτρηση). Έτσι αν για παράδειγμα πριν την παράδοση μετρήσατε ότι η στάθμη του πετρελαίου ήταν στα 15εκ. και μετά την παράδοση πήγε στα 65εκ. τότε η ((65-15) x 100 x 200: 1.000) = 1.000 λίτρα

Σημαντικά

• Κατά την προμέτρηση και την επιμέτρηση, το μέτρο ή η βέργα θα πρέπει να ακουμπά στον πυθμένα της δεξαμενής και να τοποθετείται κατακόρυφα μέσα στη δεξαμενή.
• Το μέτρο θα πρέπει να είναι άκαμπτο και η βέργα ευθεία, χωρίς στρεβλώσεις.
• Τοποθετείτε το μέτρο ή τη βέργα στο ίδιο σημείο και κατά την προμέτρηση και κατά την επιμέτρηση.
• Για να κάνετε την επιμέτρηση περιμένετε 2-3 λεπτά μετά το πέρας της παράδοσης έτσι ώστε να «ηρεμήσει» η επιφάνεια του πετρελαίου από το άφρισμα και να μπορείτε να διακρίνετε με ακρίβεια σε ποιο ύψος φθάνει το πετρέλαιο.
• Προσέξτε ώστε το περιεχόμενο της μάνικας να αδειάζει εξολοκλήρου στη δεξαμενή σας. Αυτό κανονικά γίνεται με παροχή αέρα με πίεση στο τέλος της παράδοσης.
• Στο τέλος της παράδοσης, όταν αδειάζει η μάνικα, προσέξτε να μη συνεχίσεις να «γράφει» ο μετρητής.
• Να είστε παρόντες κατά την παράδοση και ειδικά κατά την προμέτρηση και την επιμέτρηση. Τα αποτελέσματα της προμέτηρησης και της επιμέτρησης πρέπει (σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις) να αναγράφονται στο δελτίο αποστολής, αφού προηγουμένως συμφωνηθούν μεταξύ σας και του μεταφορέα.

3 - Μέτρηση μέσω μετρητή δεξαμενής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μετρητή της δεξαμενής ως συμπληρωματικό τρόπο μέτρησης αλλά σε κάθε περίπτωση η μέθοδος προμέτρησης - επιμέτρησης θεωρείται ασφαλέστερη, εφόσον εκτελείται σωστά.
Αν χρησιμοποιείτε μετρητή δεξαμενής, προσέξτε ώστε το περιεχόμενο του σωλήνα στάθμης να είναι όμοιο με το περιεχόμενο της δεξαμενής, και όχι κάποιο ελαφρύτερο υγρό, το οποίο θα εμφανίσει υψηλότερη στάθμη από την πραγματική.

4 - Μέτρηση μέσω μετρητή βυτιοφόρου.

Αν έχετε μεταλλική δεξαμενή, συμβουλευτείτε το μετρητή του βυτιοφόρου ως βοηθητικό τρόπο μέτρησης.

5 - Συντήρηση και καθαρισμός

Φροντίζετε για το συχνό καθαρισμό του καυστήρα αλλά και της δεξαμενής του πετρελαίου.

6 - Πλαστικές δεξαμενές

Οι πλαστικές δεξαμενές, λόγω του σχήματος τους (έχουν συνήθως καμπυλώσεις ή μη ορθογωνικό σχήμα), αλλά και της μη σταθερότητας στο σχήμα τους ανάλογα με το περιεχόμενο καύσιμο, δεν θεωρούνται αξιόπιστες για μέτρηση με το κλασικό μέτρο ή ράβδο. Στην περίπτωση αυτή καλό είναι να έχει δώσει ο κατασκευαστής την διαβάθμιση του όγκου σε πλαϊνό δείκτη (στον οποίο φυσικά θα έχει συνυπολογίσει και την παραμόρφωση).
Για να είναι σωστές οι μετρήσεις προμέτρησης και επιμέτρησης θα πρέπει να είναι η κατασκευή τους τέτοια ώστε να μην αλλοιώνεται η γεωμετρία τους με την εισαγωγή του πετρελαίου. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο από τον κατασκευαστή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: