Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΗΓΑΔΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - 65 χρόνια μετά !

Η πρωινή καταρρακτώδης βροχή σε όλη τη Μεσσηνία δεν εμπόδισε την προσέλευση του κόσμου για την τέλεση του καθιερωμένου Μνημοσύνου.
.

Όπως κάθε χρόνο ο 97χρονος Στρατηγός Στυλιανός Παττακός δήλωσε Παρών !
Ως γνήσιος Έλληνας, πρώτος ήρθε στον τόπο της Θυσίας και τελευταίος έφυγε !
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Πηγάδας Μελιγαλά Κος Μανιάτης Επαμεινώνδας

Ο κύριος ομιλητής και συγγραφέας του βιβλίου ΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 1940 - 45 Κος Μπουγάς Ιωάννης


Η Δήμαρχος Μελιγαλά Κα Αλειφέρη Ελένη

ΠΑΡΩΝ !

ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 1944

(Η ταυτότης του Κ.Κ.Ε.)
Είναι γνωστόν ότι η ταυτότης περιλαμβάνει εκείνα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του προσδιοριζομένου, ώστε να αναγνωρίζεται ευκόλως. Και το Κ.Κ.Ε. δύναται να αναγνωρισθεί στο τι είναι, εκ μόνης της υπάρξεως της «Πηγάδας» του Μελιγαλά. Είναι η ταυτότης του.
Ο Μελιγαλάς είναι μια κωμόπολις εις το μέσον σχεδόν του Μεσσηνιακού κάμπου, περίπου πέντε χιλιάδων κατοίκων τότε, με ακμάζουσαν οικονομίαν και ανεπτυγμένην κοινωνικήν και πολιτικήν ζωήν.
Οι κατακτηταί Γερμανοί και Ιταλοί την εσέβοντο και ενώ επέκειτο η απελευθέρωσις και η αποχώρησις των κατακτητών από την Ελλάδα, το Κ.Κ.Ε. και αι Οργανώσεις του άλλα απειργάζοντο δια την δύσμοιρον κωμόπολιν. Αλλ’ ας ενθυμηθούμε τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1944 όπως χρονολογικώς συνέβησαν, ως μνημοσύνης υποχρέωσις.
Από τας αρχάς Σεπτεμβρίου, οι κατακτηταί ήρχισαν ανενόχλητοι την αποχώρησίν των από Καλαμάτα, εγκαταλείποντες την Πελοπόννησον. Την 4ην Σεπτεμβρίου αι οργανώσεις του Κ.Κ.Ε., (Ε.Α.Μ., ΕΛ.Α.Σ., ΟΠΛΑ, κ.λπ.), κατέλαβον την Καλαμάτα και διέπραξαν παντός είδους φρικιαστικά εγκλήματα όχι εις βάρος κάποιων, ενδεχομένως, καθυστερημένων κατακτητών, αλλ’ εις βάρος των κατοίκων εκείνων οι οποίοι δεν ήσαν με το μέρος των.
Το Κ.Κ.Ε. καθώρισεν ως σκοπόν και στόχον του να επικρατήση παντού εις την Ελληνικήν Επικράτειαν και να εκκαθαρίση την ύπαιθρον από αντιδραστικά στοιχεία, ώστε αμέσως μετά την αποχώρησιν των κατακτητών να περιέλθη η εξουσία εις χείρας του. Και θα ήτο εύκολος ο στόχος αυτός, εάν εις εκάστην περιοχήν, η οποία εγκαταλείπετο από τους Γερμανούς, επεκράτη διά παντός μέσου το Κ.Κ.Ε. και αι ποικιλώνυμοι Οργανώσεις του.
Όμως ο Μελιγαλάς ήτο το σοβαρώτερον εμπόδιον εις αυτά τα σχέδιά του, διότι ήτο έδρα Τάγματος και είχον καταφύγει εις την κωμόπολιν αυτήν πολλοί κάτοικοι της υπαίθρου δια να αποφύγουν την εξόντωσίν των από τας Οργανώσεις του Κ.Κ.Ε..
Από την 13ην μέχρι και την 15ην Σεπτεμβρίου έλαβε χώραν σφοδροτάτη μάχη και οι υπερασπισταί της πόλεως ελύγισαν προ του συγκεντρωθέντος όγκου του ΕΛ.Α.Σ. και των άλλων Οργανώσεων, με επί κεφαλής τον Άρην Βελουχιώτην, (κατά κόσμον Αθανάσιον Κλάραν) και ο Μελιγαλάς κατελήφθη. Το τι επηκολούθησεν δεν είναι δυνατόν να περιγραφή. Η αγριότης των σφαγών, αι καταστροφαί, αι πυρπολήσεις οικειών, αι λεηλασίαι δεν έχουν προηγούμενον εις την Ιστορίαν. Εκείνο όμως το κύριο χαρακτηριστικό της ταυτότητος του Κ.Κ.Ε. είναι το έγκλημα της «Πηγάδας».
Την 16ην Σεπτεμβρίου, όσοι απέμειναν ζωντανοί, συνελήφθησαν αιχμάλωτοι και ενεκλείσθησαν εις το ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ, έναν κλειστό περιφραγμένο χώρο εμπορίου. Ο Άρης Βελουχιώτης διατάσσει να θανατωθούν όλοι οι αιχμάλωτοι, αλλά χωρίς να σπαταληθούν πυρομαχικά. Να δουλέψει μαχαίρι, τσεκούρι και κάθε άλλο πρόσφορο εργαλείο, ακόμη και κονσερβοκούτια!!!
Ο Δήμαρχος Μελιγαλά παρεκάλεσε γονατιστός τον Βελουχιώτη να αφήση ελεύθερα τα Γυναικόπαιδα, πράγμα που έγινε. Αλλά πώς να προσδιορισθή η ηλικία των παιδιών και πως θα εχωρίζοντο τα παιδιά από της εφήβους; Η μόνη ένδειξις η σωματική διάπλασις. Και βλέπομε σταυρούς σφαγιασθέντων παιδιών ηλικίας 12 και 13 ετών, πού έτυχε να έχουν κάποια σωματικήν ανάπτυξιν. Τελικώς απέμεινεν μεγάλος αριθμός αιχμαλώτων υπερβαίνων τους 2.000. Εις τα αρχεία του 9ου Συντάγματος Πεζικού της Καλαμάτας αναφέρεται ο αριθμός 2.100 θανατωθέντων.
Χαρακτηριστικόν είναι το γεγονός που μας εδιηγήθη, σεβαστή Κυρία σήμερον, εννεάχρονη κοπελίτσα τότε. Είχαν εγκλεισθή στο ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ μαζί με την μητέρα της. Ο πατέρας της, Αξιωματικός του Στρατού, είχε συλληφθή και θανατωθή στη ΜΕΡΟΠΗ, ένα χωριό λίγο έξω από τον Μελιγαλά. Με την παρέμβασιν του Δημάρχου, αφέθησαν ελεύθεραι από το ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ. Εξερχόμεναι όμως από την πύλην, κάποιος από το «ωργανωμένο» πλήθος ανεγνώρισε την μητέρα της και ανεφώνησεν «αυτή η γυναίκα είναι σύζυγος Αξιωματικού» και αρπάζοντάς την, την έσφαξε εκεί μπροστά στα μάτια της εννεάχρονης κόρης της!!! Το κοριτσάκι έμεινε εκεί μαρμαρωμένο, μέχρι που κάποια συγχωριανή της την ωδήγησε στο χωριό της στη ΛΑΜΠΑΙΝΑ, στους παππούδες της!!!
Ο τρόπος όμως εκτελέσεως αυτών των αιχμαλώτων, πέρα από το ότι αποτελεί έγκλημα η θανάτωσις αιχμαλώτων, στιγματίζει την πορείαν του Κ.Κ.Ε., «του κόμματος του εγκλήματος και της προδοσίας», κατά τον αείμνηστον Γεώργιον Παπανδρέου.
Εις απόστασιν 2 περίπου χιλιομέτρων από τον Μελιγαλά είχε διανοιγεί τεράστιο πηγάδι, το οποίον προωρίζετο δια υδραγωγείον της πόλεως. Αυτό επελέγη ως τόπος σφαγής. Η «Πηγάδα». Επί τρεις ημέρας, οι εκτελεσταί της ΟΠΛΑ και όποιος ήθελε να δοκιμάση αν κόβη το μαχαίρι ή το τσεκούρι του, ή αν μπορή να θανατώση άνθρωπον με κονσερβοκούτι, συνέχιζαν το απάνθρωπο έργο των.
Γράφει ο Κοσμάς Αντωνόπουλος εις το βραβευμένον από την Ακαδημία Αθηνών τρίτομον έργο του «Εθνική Αντίστασις», ότι κατά την ώραν της δουλειάς των εκτελεστών, «κάποιος γέρος περαστικός, καβάλα στο γάϊδαρό του, βλέποντας να σφάζονται άνθρωποι φώναξε: Ρε σεις τι κάνετε αυτού; Σταματείστε, μη σκοτώνετε ανθρώπους!!! Όμως δυο λεβεντόπαιδα της ΟΠΛΑ έτρεξαν, τον έπιασαν και μαζί με τον γάϊδαρό του τον έριξαν στην Πηγάδα».Αυτή είναι η ταυτότης του Κ.Κ.Ε.. Και ο μεν Άρης Βελουχιώτης κάθεται ακόμη καβάλα στο άλογό του στην κεντρική πλατεία της Λαμίας, το δε Κ.Κ.Ε. έχει ενδυθή την τήβεννον της Δημοκρατίας και παρά τάς διακυρήξεις του Γεωργίου Παπανδρέου, (όχι του Γιώργου), ότι «είναι τόσα τα εγκλήματα του κόμματος αυτού και τόσαι αι προδοσίαι, που ουδέποτε ο Ελληνικός λαός θα επιτρέψη να εισέλθη εις τον πολιτικόν βίον της Χώρας», βρίσκεται εις τα βουλευτικά έδρανα του Ελληνικού Κοινοβουλίου!!!
Εύγε εις την Δημοκρατίαν, που επέτυχεν να παραχαράξη την Ιστορίαν και να παραχωρήση άφεσιν αμαρτιών, χωρίς μίαν, έστω ελασίστην, μεταμέλειαν των δραστών εκείνης της εγκληματικής και απανθρώπου ενέργειας εις το Μελιγαλά και την Ελλάδα.

ΕΛΛΗΝΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ
Και στο facebook: Pigada Meligala Πηγάδα Μελιγαλά Εθνική Μνήμη !

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

φιλε γιωργο απο το ΛΑΟΣ ποιον εχεις κατα νου να στηριξεις?

beneas13 είπε...

Φίλε μου δεν έχω κάτι κατά νου.
Εγώ αυτή τη φορά για τους δικούς μου λόγους που θέλουν πολύ συζήτηση, θα ψηφίσω ΠΑΣΟΚ.

Ανώνυμος είπε...

Καλως φιλε σε ρωτω επειδη εκανες εναν εντιμο αγωνα για τον καρατζαφερη κ στηριξες αυτη την επιλογη.Τωρα εγκαταλειπεις την δεξια η στρατευεσαι με το ΠΑΣΟΚ σε αυτη την εκλογικη αναμετρηση?

beneas13 είπε...

Μια σειρά άρθρων και τοποθετήσεών μου τα τελευταία χρόνια οδηγούν στη σημερινή μου απόφαση να στηρίξω το ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις εκλογές.
Ο λόγος που το κάνω είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τιμωρία της ανάλγητης Ν.Δ. και των στελεχών της, κύρια απέναντι στον κόσμο της.
Άλλωστε όπως βλέπεις σε προηγούμενη ανάρτηση ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΞΙΑ.

Ανώνυμος είπε...

Φιλε θα συμφωνησω μαζι σου...αλλα γιατι δεν δινεις μια ευκαρια ακομη σον γιωργη τον καρατζαφερη που πολεμα το συστημα?αυτος ειναι σημερα η λαικη δεξια.

beneas13 είπε...

Του εύχομαι το καλύτερο, στον ίδιο και στο ΛΑ.Ο.Σ. !
Όσο για εμάς που επιλέγουμε αυτή τη φορά ΠΑΣΟΚ, θα εξαρτηθεί από το ίδιο εάν θα μας... κατακτήσει για πάντα !
Στη Ν.Δ. πάντως δε βλέπω δρόμο επιστροφής...

Δες εδώ την επιστολή μου προς Πολύδωρα :

Χαϊδάρι 31 Αυγούστου 2008
Αγαπητέ μου Βύρωνα

Πίστεψέ με δεν έχει κανένα νόημα πλέον η δημοσιοποίηση επιστολών όπως αυτή της περασμένης εβδομάδας προς την φίλη ψηφοφόρο σου.
Τα πρόβατα έφυγαν από το μαντρί και δεν πρόκειται να ξαναεπιστρέψουν.
Τα δήθεν σφάλματα που κάνατε πριν το 1981, τα ίδια που επαναλάβατε το 1990 - 93 & 2004 - 08 και η δήθεν αυτοκριτική σας κάθε φορά, δεν πείθουν πλέον κανέναν.
Κάνοντας την αυτοκριτική μου έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια στο πεζοδρόμιο γι αυτό το κ…κόμμα και οικογενειάρχης με τρία παιδιά σήμερα, καταλήγω στο συμπέρασμα πως αναλώθηκα σε λάθος Πολιτικό Κόμμα.
Πρέπει ως οικογένεια να αισθανόμαστε υποχρεωμένοι απέναντί σας για ένα 18μηνο stage 4ωρης απασχόλησης της συζύγου μου, μητέρας τριών παιδιών;
Έλεος ! ! !
Ούτε καν από φύλακας αρχιφύλακας στο χάος των ΕΛΠΕ δεν κατάφερα να γίνω.
Όλη η αυστηρότητα και τα περί επανίδρυσης του κράτους εξαντλήθηκαν στο πρόσωπό μου και στα πρόσωπα κάποιων φιλότιμων αγωνιστών όπως εγώ.
Κατά τ’ άλλα, για κάποιους, καλά κρατούν οι χοροί και τα πανηγύρια.
Μεγαλώνω τα παιδιά μου (άριστα στο σχολείο τους) τονίζοντάς τους να μείνουν μακριά από τα ναρκωτικά και μακριά από τα κόμματα.
Όσο για μένα, η Ν.Δ. σε κάθε της έκφραση, θα με έχει εκδικητικά απέναντί της όσο ζω και αναπνέω.
Ακόμα και Ιδεολογικά να το δούμε εγώ συμμετέχω στο Μνημόσυνο στην Πηγάδα του Μελιγαλά και οι επανιδρύοντες το κράτος, στις εκδηλώσεις του Αϊ Στράτη.
Πέραν των δημοσιοποιημένων τοποθετήσεών μου, την παρούσα επιστολή που σου στέλνω με αφορμή την δημοσιοποίηση της δικής σου, κράτα την για την επομένη κάποιων εκλογών που τα φώτα θα σβήσουν…


Φιλικά διακείμενος

ΜΠΕΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
E-Mail: beneas13@hol.gr

τ. Γεν. Γραμματέας Ο.Ν.ΝΕ.Δ Χαϊδαρίου
τ. Υπ. Ιδεολογικού & Δημ. Σχέσεων Β4 Ν.Ε. Ο.Ν.ΝΕ.Δ
τ. Υπ. Κιν/σεως Τ.Ε. Ν.Δ. Κέντρου Χαϊδαρίου
τ. Υπ. Τύπου & Δημ. Σχέσεων Β8 Ν.Ε. Ν.Δ.
τ. Μέλος Δ.Σ. Σωματείου εργαζομένων GROUP 4 SECURITAS
τ. Αντ/πος Ε.Κ.Ε.Α.Π. - Ε.Κ.Ε.Δ.Α. - Π.Ο.Ε.Δ.Χ.Β.
τ. μέλος ΔΑΚΕ PETROLA & ΕΛΠΕ
Μέλος Γ. Συμβουλίου ΠΣΕΕΠ
Υπ. Δημοτικός Σύμβουλος Χαϊδαρίου

Ανώνυμος είπε...

Ουτε για χαρη ρε φιλαρακι του κολλητου του γιωργου του ψωμιαδη δεν θα ψηφισεις ΛΑΟΣ?

beneas13 είπε...

Επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής με έχει χαλάσει η φιλοσοφία Καρατζαφέρη για μετεκλογική συνεργασία με τη Ν.Δ.
Δηλαδή να ψηφίσω ΛΑ.Ο.Σ. και να ξανά φάω στη μάπα τη Ν.Δ.;
Νομίζω πως ήταν λάθος στρατηγικής και το άσχημο είναι πως το έχει πει πολλές φορές.

Ανώνυμος είπε...

σωστο ρε γιωργο αρα κ εδω που στηριξε τον μαραβελια σε αυτοδιοκητικο επιπεδο ηταν λανθασμενη κινηση εκ του αποτελεσματος...αφου εδωσε μια λευκη επιταγη που δε μπορει σημερα να την ελεγξει αφου δεν εχει ουτε δημοτικους συμβουλους στην δημοτικη αρχη ουτε καποιον αλλο μηχανισμο στο δημο...εδωσε δηλαδη μια στηριξη χωρις ουσια για τον κοσμο του ΛΑΟΣ....την καρπωθηκαν παλι οι τοπικοι μεγαλοπαραγοντες της ΝΔ κ οι επιδειξιομανεις αντιδημαρχοι τους..επρεπε να σε αξιοποιησει τοπικα ο καρατζαφερης εσενα,να σε επιβαλλει στον δημαρχο...

Ανώνυμος είπε...

ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ ΩΡΑΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΔΙΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΟΥΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.