Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

Το Αναστάσιμο μήνυμα του Μητροπολίτη Νικαίας κ.κ. Αλεξίου!!!ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΑΙΑΣ
Ποιμαντορική
Εγκύκλιος

«Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι τῷ προϊόντι Χριστῷ ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς νυμφίῳ καί συνεορτάσωμεν ταῖς φιλεόρτοις τάξεσι, Πάσχα Θεοῦ τό σωτήριον»

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
Ἐτοῦτο τό μήνυμα, πού ἠχεῖ χαρμόσυνα τήν πανέορτη καί φωταυγῆ νύχτα τοῦ Πάσχα καί θά διακηρύσσεται ἀπό ὅλους μας γιά σαράντα ὁλόκληρες ἡμέρες, ἀποτελεῖ τό πιό ἐλπιδοφόρα ἄκουσμα πάνω στό πρόσωπο τῆς γῆς. Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε˙ νίκησε τόν θάνατο καί μᾶς χαρίζει ζωή˙τήν ἴδια τή δική Του ζωή. Μέ τήν Ἀνάστασή Του μᾶς ἐλευθερώνει ἀπό τή φθορά καί λαμβάνουμε ὅλοι «ἀφθαρσίαν καί ζωήν». Μέ τήν Ἀνάστασή Του συναναστήθηκε καί ἡ ἀνθρώπινη φύση, τήν ὁποία προσέλαβε.
Ἡ δικαιολογημένη θριαμβευτική ἰαχή «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ», ἐκτός ἀπό μιά δήλωση τῆς ψυχικῆ ἀγαλλίασης, ἐκφράζει καί ἕνα ὑπέρτατο αἴσθημα Ἐλευθερίας ἀπό τά δεσμά τῆς πνευματικῆς καί ὑλικῆς σκλαβιᾶς. Κορυφή τοῦ θριάμβου ἡ Ἀνάσταση, δίνει στόν ἄνθρωπο τήν ἀσφάλεια κοντά στό Θεό, ἔστω καί ἄν ἀντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Μέ τό ὁλόχαρο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως νιώθουμε στά ἔγκατα τῆς ψυχῆς τή λύτρωση, εἴμαστε βέβαιοι ὅτι μποροῦμε νά σπάσουμε τίς ἁλυσίδες μας, καί καμιά δύναμη δέν μπορεῖ νά μᾶς ἐμποδίσει ἀπό τήν προσωπική μας ἀνάσταση. Ἡ πίστη στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, μᾶς θωρακίζει καί μᾶς ἐξοπλίζει μέ δύναμη ἀκατάβλητη, νά παλαίψουμε καί νά νικήσουμε, γιατί γνωρίζουμε πιά καί πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι θάνατος καταλύθηκε. Τόν κατατρόπωσε ὁ Μέγας καί ἀνίκητος ἡγέτης τῆς Ζωῆς καί τῆς Αἰωνιότητας.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό θεμέλιο τῆς χριστιανικῆς πίστεως˙ ἡ ἀκλόνητη βεβαιότητα τῆς Ἐκκλησίας˙ ἡ νίκη ἐπί τοῦ θανάτου˙ ἡ πηγή τῆς ἀληθινῆς καί ἀναφαίρετης χαρᾶς˙ τό δῶρο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί τῆς αἰώνιας ζωῆς. Εἶναι ἡ ἐγγύηση τῆς ἀνακαίνισης τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς μεταμόρφωσης τοῦ κόσμου. Ἡ πίστη στήν Ἀνάσταση εἶναι καί πίστη στή ζωή˙ στήν ἐν Χριστῷ ζωή˙ στήν ἀναστημένη ζωή. Οἱ χριστιανοί ζοῦμε ἤδη ἀπό τόν παρόντα κόσμο μέ ἕνα καινούριο, ἀναστάσιμο τρόπο. Μέ τήν Ἀνάσταση ὁ Κύριος μᾶς ἔδωσε τό νόημα τῆς ἐδῶ βιοτῆς καί μᾶς ἄνοιξε προοπτική αἰωνιότητας. Κατέστησε βατό τόν δρόμο πού ὁδηγεῖ κοντά στόν Τριαδικό Θεό. Ἀφοῦ ἀναστήθηκε ὁ Χριστός, θά ἀναστηθοῦμε καί ἐμεῖς καί θά συμβασιλεύσουμε μαζί Του. Στό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως ἑδράζεται ὁ ἀγῶνας μας γιά ἕνα καλύτερο κόσμο, γιά τήν ἐξάλειψη τοῦ πόνου, γιά νά ἀνθίσει τό χαμόγελο στά χείλη τῶν ἀνθρώπων. Καί παράλληλα στό ἴδιο ἀνέκφραστο γεγονός ἀγκυροβολεῖ ἡ προσδοκία μας γιά τήν κοινή ἀνάσταση καί τή συμμετοχή μας στήν αἰώνια ζωή.
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,
Ὁ Χριστός, «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» στό ξεκίνημα (Λκ. 2, 34), προφανῶς δέ θά μποροῦσε νά ἐξελιχθεῖ σέ κοινό σημεῖο ἀναφορᾶς στή συνέχεια. Καί ἡ Ἀνάσταση ἔγινε ἀφορμή διαφοροποίησης. Πολλοί πίστεψαν καί πότισαν μέ τό αἷμα τους τά θεμέλια τῆς Ἐκκλησίας. Ἄλλοι ἀρνήθηκαν. Ἄλλωστε τό Εὐαγγέλιο εἶναι μήνυμα ἐλευθερίας. Ἡ Ἐκκλησία μένει ἀκλόνητη στήν πίστη στόν ἀναστάντα Κύριο. Ἡ Ἀνάσταση φωτίζει τήν ἐγκόσμια πορεία μας, νοηματοδοτεῖ τήν ὕπαρξή μας, ἐγγυᾶται τήν ἐλπίδα καί τῆς δικῆς μας ἀνάστασης. «Ὁ ἀναστημένος Χριστός ἔγινε ἀρχή τῆς ἀνάστασης τῶν νεκρῶν», βεβαιώνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Β΄ Κορ. 15,20) καί ἐπαναλαμβάνει ὁ ἱερός Χρυσόστομος στόν ἀναπανάληπτο Κατηχητήριο Λόγο του. Χαρεῖτε, λοιπόν, καί τιμῆστε, συγχωρῆστε καί ἀσπαστῆτε ἀλλήλους.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΑΔΕΛΦΟΙ,
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ὁ Νικαίας Ἀ λ έ ξ ι ο ς

Δεν υπάρχουν σχόλια: