Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Απολογισμός εν μέσω μνημονίου στα ΕΛΠΕ ! ! !


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ 2011

Ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον
Τα περιθώρια διύλισης παρέμειναν χαμηλά κατά τη διάρκεια του έτους, με το σύνθετο περιθώριο αναφοράς τύπου FCC (benchmark FCC margin) να διαμορφώνεται στα $2.86/bbl (2010: $4.37/bbl), σημειώνοντας ιστορικό χαμηλό στο Δ’ τρίμηνο λόγω μειωμένης ζήτησης και χαμηλών περιθωρίων βενζίνης και νάφθας. Τα απλά περιθώρια διύλισης ήταν ακόμα χαμηλότερα, χωρίς όμως σημαντική επίπτωση στην επίδοση του Ομίλου καθώς τα διυλιστήρια Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης παρέμειναν κλειστά κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, λόγω των έργων αναβάθμισης.
Η πολιτική αβεβαιότητα σε ορισμένες πετρελαιοπαραγωγές χώρες και οι επιπτώσεις της στην διαθεσιμότητα αργού πετρελαίου συνέβαλε στη διατήρηση υψηλών τιμών, με το αργό τύπου Brent στα $111/bbl κατά μέσο όρο το 2011, οδηγώντας σε αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.
Η κρίση στην ελληνική οικονομία και η επίπτωση της αύξησης στη φορολογία καυσίμων που επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια του 2010, οδήγησαν σε περαιτέρω μείωση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα την πτώση κατά περίπου 11% στα καύσιμα κίνησης και τις βιομηχανικές πωλήσεις καθώς και την πίεση στα εμπορικά περιθώρια των εταιριών εμπορίας καθώς αυτές εστίασαν στη διατήρηση των όγκων πωλήσεων.
Θετικά Αποτελέσματα παρά τις δύσκολες συνθήκες
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσαν θετικά αποτελέσματα παρά τις δυσμενείς συνθήκες στον κλάδο διύλισης, την κρίση στην ελληνική αγορά και τη διακοπή λειτουργίας των διυλιστηρίων για συντήρηση και αναβαθμίσεις. Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν στα €363 εκ. (-23% έναντι του 2010) και τα συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €137 εκ. (-33% έναντι του 2010). Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν κυρίως από τη θετική επίδοση του κλάδου Διύλισης και Εμπορίας, λόγω αριστοποίησης στην παραγωγή και εμπορία και κυρίως λόγω ελέγχου και περιορισμού των λειτουργικών δαπανών, των Διεθνών Δραστηριοτήτων που σημείωσαν αύξηση μεριδίων αγοράς και των καλύτερων αποτελεσμάτων των ΔΕΠΑ και ELPEDISON, λόγω αυξημένης συμμετοχής μονάδων φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή.
Ο Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με τo ενοποιημένο λειτουργικό κόστος του 2011 μειωμένο κατά 8% σε σχέση με το 2010 και την επίτευξη επιπλέον μείωσης 4% το 2012 (σε συγκρίσιμη βάση), μετά την αναδιάρθρωση κεντρικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, που υλοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2011 και επηρέασε τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου κατά €40 εκ. Η συνεχής προσαρμογή της οργάνωσης στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, σε συνδυασμό με τις άλλες πρωτοβουλίες μετασχηματισμού στην Εμπορία, όπως η αριστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας με την κατάργηση 4 περιφερειακών εγκαταστάσεων στο Δ’ τρίμηνο, η βελτίωση λειτουργιών στη διύλιση καθώς και η μείωση κόστους στις προμήθειες, οδήγησαν σε σημαντικό περιορισμό κόστους, με το σωρευτικό ετήσιο όφελος να φτάνει €165 εκ. για το 2011 και βελτίωση επιδόσεων στους τομείς ασφάλειας και περιβάλλοντος.
Κατά το 2011, ο Όμιλος συνέχισε τη στρατηγική βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων του αποσυρόμενος από τη Γεωργία, η οποία δεν προσέφερε ουσιαστική δυνατότητα ανάπτυξης για τον Όμιλο καθώς δεν συγκαταλεγόταν στις κύριες αγορές του, ενώ η μείωση της συμμετοχής στην παραχώρηση του West Obayed έλαβε οριστική έγκριση από τις Αιγυπτιακές αρχές.
Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ο έγκαιρος προγραμματισμός και η αποτελεσματική διαχείριση ταμειακών ροών και κεφαλαίου κίνησης διασφάλισαν την επιτυχή αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κρίσης και την ομαλή εξέλιξη του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, με την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας του αναβαθμισμένου διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης και τη σημαντική πρόοδο στο έργο αναβάθμισης Ελευσίνας, που βρίσκεται στο τέλος της κατασκευαστικής φάσης με συνολικό ποσοστό ολοκλήρωσης 97%.
Με βάση τα αποτελέσματα του 2011 και τις προβλεπόμενες επιδόσεις του Ομίλου το 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε τη διατήρηση του ετήσιου μερίσματος στα €0,45 ανά μετοχή.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων των επιχειρηματικών κλάδων:

ΕΓΧΩΡΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ
­ Η μειωμένη εγχώρια ζήτηση οδήγησε σε χαμηλότερους όγκους πωλήσεων στο εσωτερικό, ενώ τα έργα αναβάθμισης και συντήρησης των διυλιστηρίων επηρέασαν την παραγωγή και τις εξαγωγές.
­ Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €249 εκ. (-24%). Τα χαμηλά περιθώρια διύλισης στο Β’ εξάμηνο αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη βελτιωμένη επίδοση του κλάδου Εφοδιασμού & Εμπορίας.
­ Τα προγράμματα ελέγχου δαπανών και οι χαμηλότερες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις λόγω καλύτερης διαχείρισης πιστώσεων, συνεισέφεραν στην κερδοφορία.
ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ
­ Χαμηλότεροι όγκοι και περιθώρια λόγω των συνθηκών της αγοράς, που οδήγησαν σε συγκρίσιμα κέρδη EBITDA €21 εκ. (-68%).
­ Οι πωλήσεις εσωτερικής αγοράς επηρεάστηκαν από την ύφεση στην Ελλάδα. Τα καύσιμα αεροπορίας στήριξαν εν μέρει την κερδοφορία.
­ Η επιτυχημένη είσοδος στην αγορά των νέων προϊόντων «Ekonomy 95» και «BP Ultimate 95» και οι αυξημένες προωθητικές ενέργειες ενίσχυσαν την προσφερόμενη αξία προς τους πελάτες και βελτίωσαν τα μερίδια αγοράς.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ
­ Παρά το επιδεινούμενο μακροοικονομικό περιβάλλον που επηρέασε τη ζήτηση στις περισσότερες αγορές, διατηρήθηκε η κερδοφορία με το συγκρίσιμο EBITDA να διαμορφώνεται στα €45 εκ. (2010: €48 εκ.). Τα ενισχυμένα περιθώρια και ο έλεγχος των δαπανών βελτίωσαν την απόδοση.
­ Ικανοποιητική επίδοση στην Κύπρο, παρά τις δυσμενείς συνθήκες της τοπικής αγοράς. Η JPK, παρά την αύξηση του μεριδίου λιανικής αγοράς, παρουσίασε μειωμένη κερδοφορία λόγω χαμηλότερης ζήτησης στην αγορά χονδρικής.
­ Αύξηση κερδοφορίας στη Σερβία λόγω ισχυρών περιθωρίων και όγκων πωλήσεων. Στη Βουλγαρία βελτιώθηκαν τα μερίδια αγοράς, ωστόσο η κερδοφορία υποχώρησε λόγω των χαμηλών περιθωρίων που επικράτησαν μέχρι σχεδόν το τέλος του έτους.
ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
­ Οι πωλήσεις πολυπροπυλενίου επηρεάστηκαν από τα έργα συντήρησης και αναβάθμισης. Τα περιθώρια και οι διεθνείς τιμές υποχώρησαν στο Β’ εξάμηνο λόγω μείωσης της διεθνούς ζήτησης, οδηγώντας σε συγκρίσιμα κέρδη EBITDA για το 2011 €44 εκ. (2010: €50 εκ).
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
­ Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ στα αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθε στα €67 εκ. (2010: €32 εκ.) εμφανίζοντας υψηλότερες πωλήσεις λόγω αυξημένης συμμετοχής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα και βελτίωση της επίδοσης των τοπικών θυγατρικών διανομής και παροχής αερίου (ΕΠΑ).
­ Οι καιρικές συνθήκες και η αυξημένη ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο ενίσχυσαν την κερδοφορία της ELPEDISON παρά τη μείωση του ΑΕΠ. Τα κέρδη EBITDA 2011 ανήλθαν στα €61 εκ. (2010: €18 εκ.) με συμμετοχή €2 εκ. στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:

«Το 2011 ήταν ένα έτος σοβαρών προκλήσεων λόγω των χαμηλών περιθωρίων διύλισης και της συνεχιζόμενης ύφεσης στην ελληνική οικονομία. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον η επίδοσή μας παρέμεινε θετική. Η προσήλωσή μας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω αναδιοργάνωσης, μείωσης δαπανών, βελτιστοποίησης δραστηριοτήτων, διαχείρισης κινδύνων και επενδύσεων αναβάθμισης των διυλιστηρίων αποδίδει καρπούς με σημαντικά πλεονεκτήματα για τις δραστηριότητές μας, που θα γίνουν ακόμη πιο ορατά στο Β’ εξάμηνο του 2012. Το πρόγραμμα αναβάθμισης των διυλιστηρίων ολοκληρώνεται σύμφωνα με το σχεδιασμό και το 2012 θα αποτελέσει θετικό σημείο καμπής για τις δυνατότητες αύξησης κερδοφορίας του Ομίλου και δημιουργίας αξίας για τους μετόχους. Η επιτυχής ολοκλήρωση και η λειτουργία του έργου αναβάθμισης Ελευσίνας παραμένει η βασική μας προτεραιότητα στους επόμενους μήνες».


40.000.000 € το κόστος της τελευταίας εθελουσίας:
Την ολοκλήρωση ενός εκτεταμένου προγράμματος εθελουσίας εξόδου για στελέχη και εργαζόμενους του ομίλου ανακοίνωσε την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους οικονομικούς αναλυτές, ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ κ. Γιάννης Κωστόπουλος.
Με το πρόγραμμα που ξεκίνησε το Νοέμβριο και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο αποχώρησαν συνολικά 320 εργαζόμενοι ή το 7% του δυναμικού του ομίλου.
Πλέον όπως είπε ο κ. Κωστόπουλος το λειτουργικό κόστος μισθοδοσίας θα είναι κατά 26.000.000 € μικρότερο για τους 4.300 υπαλλήλους του ομίλου που παραμένουν.
Έτσι, καθώς το πρόγραμμα κόστισε 40.000.000 € η απόσβεση θα γίνει σε διάστημα 18 μηνών και στη συνέχεια θα υπάρχει καθαρό λειτουργικό όφελος.
Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν και άλλες κινήσεις παροχής κινήτρων για πρόωρη αποχώρηση.
Πριν από μερικά χρόνια ο όμιλος απασχολούσε περίπου 5.500 εργαζόμενους.
Το μεγαλύτερο μέρος των εργαζόμενων που αποχώρησαν, περίπου 200 άτομα, προέρχονται από τις θυγατρικές εμπορίας καυσίμων, δηλαδή την ΕΚΟ και τη BP, και αυτό διότι με την εξαγορά του ελληνικού δικτύου της πολυεθνικής, σε συνδυασμό με τις υποδομές και το προσωπικό της ΕΚΟ, δημιουργήθηκε πλεονάζον προσωπικό ή συγχωνεύθηκαν υπηρεσίες.
Σύμφωνα με τον κ. Κωστόπουλο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της εμπορίας από όπου προέρχονται και τα πιο αρνητικά αποτελέσματα για τον όμιλο, και ήδη έχουν ληφθεί μέτρα όπως η μείωση του προσωπικού, το κλείσιμο 4 τερματικών σταθμών των ΕΚΟ BP σε Θεσσαλονίκη, Ήπειρο και Πελοπόννησο, η επαναδιαπραγμάτευση ενοικίων, αλλά και η επίτευξη συμφωνιών με βυτιοφορείς για μείωση του μεταφορικού κόστους.
Οι κινήσεις αυτές αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά τα αποτελέσματα του τομέα μέσα στο 2012, αν και όπως τόνισε ο κ. Κωστόπουλος στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές, η αγορά θα συνεχίσει να κινείται πτωτικά σε επίπεδο πωλήσεων το 2012 και αναμένεται να σταθεροποιηθεί το 2013 και πιθανόν να αρχίσει να ανακάμπτει από τα τέλη του 2013 αρχές 2014.
Η μείωση στις πωλήσεις των καυσίμων, συνολικά στο μερίδιο της ελληνικής αγοράς που τροφοδοτείται από τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ ήταν 10,4% στις βενζίνες, 11,7% στο diesel, ενώ ανοδικά κατά 1,6% κινήθηκε το πετρέλαιο θέρμανσης.
Ηλεκτρισμός - Φυσικό αέριο:
Σύμφωνα με τον κ. Κωστόπουλο σε αντίθεση με την εμπορία καυσίμων εξαιρετικά θετική ήταν η συνεισφορά των ΔΕΠΑ και Elpedison στα αποτελέσματα του ομίλου καθώς σε επίπεδο κερδοφορίας οι δύο συμμετοχές έφεραν 67.000.000 € έναντι 30.000.000 € πέρυσι.
Για τη ΔΕΠΑ ο κ. Κωστόπουλος χαρακτήρισε τη συμφωνία με το Δημόσιο θετική και ανέφερε ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες. Είπε ότι ακόμη δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις ούτε υπάρχει εικόνα για το ύψος του πιθανού τιμήματος που θα επιτευχθεί αλλά το πιθανό έσοδο που θα προκύψει θα κατευθυνθεί για την απομόχλευση του ομίλου.
Για την επένδυση στην Ελευσίνα τονίστηκε ότι αναμένεται να μπει σε λειτουργία στο δεύτερο τρίμηνο του 2012, ενώ ο όμιλος θα προχωρήσει σε αναδιοργάνωση του οργανωτικού σχήματος του διυλιστηρίου, σε ένα σχήμα που θα αποτελέσει υποδειγματικό μοντέλο και για τις άλλες μονάδες του ομίλου.
Προμήθεια αργού πετρελαίου:
Τέλος τα ΕΛΠΕ ανέφεραν ότι τους τελευταίους μήνες λόγω των εξελίξεων υπάρχει επαγρύπνηση και εξετάζονται συνολικά 15 έως 20 τύποι αργού. Κυρίως ο όμιλος προμηθεύεται πετρέλαιο από το Ιράν (30%) το Καζακστάν (9%) τη Λιβύη (6%)τη Σαουδική Αραβία (20%) ενώ το υπόλοιπο έρχεται από άλλες πηγές. Μέχρι τον Ιούνιο δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα ενώ η αντικατάσταση του ιρανικού αργού θα είναι μια σχετικά εύκολη διαδικασία, όπως ειπώθηκε, καθώς υπάρχουν εναλλακτικές όπως το Σαουδαραβικό, το Ιρακινό και το Ρώσικο.
Χρηματοδοτικά υπάρχει μια ανοιχτή πίστωση από την πλευρά του Ιράν, αλλά εάν σταματήσει τότε ή θα ζητηθεί ανοιχτή πίστωση από το νέο προμηθευτή ή θα μεταφερθεί η πίστωση στις γραμμές χρηματοδότησης που διαθέτει ο όμιλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: